FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO ĮSTATYMAS

 

Sudėtingas ir klampus įstatymas - paprastai ir žmogiškai! Taip, kaip dirbame mes.

 

 

 

Kaip bankroto byloje nustatomi kreditorių reikalavimai? (23 str. „Kreditorių reikalavimai ir jų tvirtinimas“)

 

Kai teismas iškelia fizinio asmens bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nutartyje nurodytą laikotarpį pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos, kartu pateikdami savo reikalavimu pagrindžiančius dokumentus.

 

Bankroto administratorius pagal pateiktus dokumentus sudaro kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti. Bankroto administratorius teisme gali ginčyti nepagrįstus kreditorių reikalavimus.

 

Teismas priima ir tvirtina iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti tiesiogiai teismui praleidus teismo nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo nustatytą reikalavimų pateikimo bankroto administratoriui terminą, jeigu teismas termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis ir reikalavimus pagrįstais. Teismas taip pat priima ir tvirtina po fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos atsiradusius kreditorių reikalavimus, atsiradusius iš individualios ir (ar) ūkininko veiklos ir (ar) nutraukus Plane nurodytą nutraukti sutartį.

 

Fizinio asmens bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba kitam asmeniui. Reikalavimą perleidimus visa apimtimi, Plano tikslinti nebūtina.

 

Teismas priima nutartį dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo gavimo dienos.

 

Kai teismas priima nutartį dėl kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimo, planas tikslinamas pagal įstatyme numatytą Plano tvirtinimo procedūrą.

 

 

 

Kokios yra kreditorių teisės fizinio asmens bankroto procedūroje? (24 str. „Kreditorių teisės fizinio asmens bankroto proceso metu“)

 

 • reikalauti, kad jų reikalavimai būtų tenkinami plane numatyta tvarka;

 • dalyvauti ir ginti savo interesus kreditorių susirinkimuose;

 • kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš bankroto administratoriaus informaciją apie bankroto bylos eigą;

 • suteikti pagalbą dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir (ar) jos nagrinėjimo metu, vykdymo: atidėti reikalavimų vykdymo terminus, atsisakyti dalies ar visų reikalavimų, pakeisti piniginę prievolę kita prievole – duoti sutikimą fiziniam asmeniui atsiskaityti turtu arba įvykdyti prievolę natūra;

 • teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti atlyginti fizinio asmens bankroto proceso metu dėl fizinio asmens ar bankroto administratoriaus kaltės patirtus nuostolius;

 • teikti pasiūlymus fiziniam asmeniui ir bankroto administratoriui dėl Plano;

 • kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl bankroto administratoriaus veiklos ar jo pakeitimo ir (ar) siūlyti kitą bankroto administratoriaus kandidatūrą;

 • apskųsti teismui kreditorių susirinkimo priimtus sprendimus per 14 dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie šiuos sprendimus;

 • kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo;

 • motyvuotu prašymu kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir pasiūlyti naują bankroto administratoriaus kandidatūrą, jeigu kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai procentine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos;

 • bet kuriuo fizinio asmens bankroto proceso metu atlikti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas;

 • spręsti kitus kreditorių kompetencijai šio įstatymo priskirtus klausimus.

 

 

 

Kas yra kreditorių susirinkimas ir kaip jis vyksta? (25 str. „Kreditorių susirinkimas“)

 

Pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos. Pirmajame kreditorių susirinkime išrenkamas kreditorių susirinkimo pirmininkas. Kreditorių susirinkimo pirmininku negali būti fizinio asmens artimasis giminaitis, ar asmuo, susijęs su fiziniu asmeniu svainystės santykiais, ar juridinio asmens, kurio dalyviu, kolegialaus ar vienasmenio organo nariu yra fizinis asmuo, atstovas, fizinio asmens sutuoktinis ar sugyventinis. Ši nuostata netaikoma, kai kreditoriais yra tik šie asmenys. Kol kreditorių susirinkimo pirmininkas išrenkamas, kreditorių susirinkimui pirmininkauja bankroto administratorius.

 

Įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti Planą, kreditorių susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Kreditorių susirinkimus šaukia bankroto administratorius. Apie šaukiamą kreditorių susirinkimą banko administratorius kreditoriams turi raštu pranešti ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo dienos, kartu pateikdamas ir siūlomą kreditorių susirinkimo darbotvarkę.

 

Kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, turi teisę pateikti prašymą bankroto administratoriui dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo. Šiame prašyme turi būti nurodytos priežastys, dėl ko turėtų būti sušauktas kreditorių susirinkimas, ir pasiūlyta šio susirinkimo darbotvarkė. Bankroto administratorius, gavęs nurodytą prašymą, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo nurodyto prašymo gavimo dienos turi sušaukti kreditorių susirinkimą.

 

Kreditorių susirinkimuose turi teisę dalyvauti kreditoriai arba jų įgalioti atstovai, fizinis asmuo, jo sutuoktinis ar sugyventinis arba jų įgalioti atstovai ir bankroto administratorius. Teisę balsuoti kreditorių susirinkimuose turi tik kreditoriai.

 

Kreditorių susirinkimas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo arba iš anksto raštu balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma didesnė kaip pusė visų kreditorių bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos.

 

Kreditorių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos.

 

Kreditorius turi teisę iš anksto raštu balsuoti dėl kiekvieno kreditorių susirinkimo darbotvarkėje įrašyto sprendimo projekto. Šie balsai įskaitomi į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu.

 

Jeigu fizinio asmens kreditorių susirinkimas neįvyko, nes nebuvo kvorumo, bankroto administratorius per 15 dienų turi sušaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą. Pakartotinis kreditorių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio kreditorių susirinkimo darbotvarkę. Pakartotiniame kreditorių susirinkime sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių ir iš anksto raštu balsavusių kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Pakartotiniame kreditorių susirinkime sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo dauguma pakartotiniame kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių.

 

Kreditorių susirinkimo sprendimai privalomi visiems kreditoriams, bankroto administratoriui ir fiziniam asmeniui. Kreditorių susirinkimo sprendimą kreditoriai, bankroto administratorius ar fizinis asmuo turi teisę apskųsti teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius, bankroto administratorius ar fizinis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie sprendimo priėmimą.

 

 

 

Kokios yra kreditorių susirinkimo teisės? (26 str. „Kreditorių susirinkimo teisės“)

 

Kreditorių susirinkimas fizinio asmens bankroto byloje gali:

 • rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką;

 • nagrinėti kreditorių skundus dėl bankroto administratoriaus veiksmų;

 • reikalauti, kad bankroto administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas;

 • tvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti bankroto administravimo išlaidų mokėjimo tvarką, taip pat šio įstatymo nustatytais atvejais tvirtinti pradinę turto pardavimo kainą arba turto pardavimo kainą;

 • spręsti klausimus dėl fizinio asmens individualios ir (ar) ūkininko veiklos (jos tęstinumo, pradėjimo, atnaujinimo, apribojimo, nutraukimo ir pan.) ir teikti fiziniam asmeniui pasiūlymus dėl plano patikslinimo;

 • nustatyti, kokia tvarka kreditoriai gauna iš bankroto administratoriaus informaciją apie fizinio asmens bankroto bylos eigą;

 • kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo;

 • išrinkti asmenį pirmininkauti kreditorių susirinkimui, jeigu susirinkime nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas;

 • spręsti kitus kreditorių susirinkimo kompetencijai šio įstatymo priskirtus klausimus.

 

 

 

Kaip yra parduodamas turtas fizinio asmens bankroto procese? (27 str. „Turto pardavimas“)

 

Turtą parduoda bankroto administratorius pagal plane nustatytą eiliškumą ir terminus. Atsižvelgęs į plane numatytą turto pardavimo kainą, parduodamo turto rinkos kainą, pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas.

 

Nekilnojamasis turtas parduodamas varžytynėse Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Su fiziniu asmeniu suderintą kito ir dvejose varžytynėse neparduoto nekilnojamojo turto pardavimo kainą ir tvarką nustato kreditorių susirinkimas.

 

Iki varžytynių paskelbimo dienos fizinis asmuo gali surasti ir pasiūlyti bankroto administratoriui turto pirkėją. Jeigu pirkėjas iki varžytynių paskelbimo dienos į depozitinę sąskaitą įmoka pinigų sumą, ne mažesnę už pradinę varžytynėse parduoti numatomo turto pardavimo kainą, varžytynės neskelbiamos.

 

Neparduotas turtas kreditoriaus (kreditorių) prašymu ir kreditorių susirinkimo sutikimu gali būti perduodamas kreditoriui (kreditoriams). Jeigu perduodamo turto kaina yra didesnė negu kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai, susidaręs skirtumas turi būti įmokėtas į depozitinę sąskaitą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio turto perdavimo dienos.

 

Bankroto proceso metu sudaroma rašytinė nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis. Kilnojamojo turto ir nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, pardavimo iš varžytynių aktas arba perdavimo aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir neturi būti sudaromi notarine forma.

 

Jeigu fiziniam asmeniui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, bankroto administratorius pasiūlo fiziniam asmeniui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl fizinio asmens turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Fizinio asmens dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi. Nustatydamas nekilnojamojo daikto fizinio asmens dalį, teismas kartu turi nustatyti naudojimosi fiziniam asmeniui priklausančia nekilnojamojo daikto dalimi tvarką. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nustatyta bendrąja nuosavybe esančio turto fizinio asmens turto dalis, ši fizinio asmens turto dalis parduodama šiame įstatyme nustatyta tvarka.

 

Kai parduodamas keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise priklausantis turtas, tačiau ne visiems bendraturčiams iškelta bankroto byla ir antstolis išieškojimą iš bendraturčių, kuriems nėra iškelta bankroto byla, yra nukreipęs į šį turtą, teismas bendraturčio ar kreditoriaus prašymu, gavęs visų bendraturčių sutikimą, gali leisti bankroto administratoriui arba antstoliui parduoti visą turtą, jeigu toks turto pardavimas tikėtinai leistų už jį gauti didesnę kainą negu turto pardavimas dalimis. Už turtą gautos lėšos paskirstomos proporcingai pagal bendraturčiams priklausančias turto dalis.

 

 

 

Kaip parduodamas turtas, kuriame gyvena nepilnamečiai bankrutuojančio fizinio asmens vaikai? (28 str. „Atskirų rūšių turto pardavimo ypatumai“)

 

Kai kartu su fiziniu asmeniu gyvena jo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) ir (ar) jo globojami (rūpinami) asmenys, vienintelis gyvenamasis būstas, taip pat ir įkeistas, teismo sprendimu (Plane nustatyta tvarka) gali būti parduodamas ne anksčiau negu po 6 mėnesių nuo plano ar nuo pakeisto plano patvirtinimo. Per šį laikotarpį fizinis asmuo turi susirasti pirkti ar išsinuomoti kitą būstą. Atskiro teismo leidimo dėl nepilnamečių vaikų išsikraustymo nereikia.

 

 

 

Kaip yra tenkinami kreditorių reikalavimai vykdant Planą? (29 str. „Kreditorių reikalavimų tenkinimas“)

 

Pagal įkeitimo sutartį arba įregistruotą hipotekos ir (ar) įkeitimo lakštą kreditorius (įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius) įgyja teisę reikalauti įkeistą turtą parduoti ir iš gautų lėšų pirmiausia tenkinti jo reikalavimus, o jeigu įkeisto turto parduoti nepavyksta, – perduoti šį turtą jo nuosavybėn. Įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą fizinio asmens turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Jeigu įkeistas turtas parduodamas už didesnę kainą negu įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis proporcingai skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti. Jeigu plane nenumatyta parduoti įkeisto turto, mokėjimai įkaito turėtojui ir (ar) hipotekos kreditoriui atliekami kiekvieną mėnesį, šie mokėjimai turi būti numatomi prie fizinio asmens būtinųjų poreikių.

 

Kreditorių reikalavimai tenkinami dviem etapais (išskyrus įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, kurie tenkinami iš parduoto turto). Pirmuoju etapu pagal šiame straipsnyje nustatytą eiliškumą tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, antruoju etapu ta pačia eile tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis (palūkanos ir netesybos).

 

Pirmąja eile tenkinami, t. y. anksčiau už visus kitus reikalavimus:

 

 1. darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais;

 2. reikalavimai dėl valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų;

 3. reikalavimai dėl lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų).

 

Antrąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai.

 

Kiekvienu etapu kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti atitinkamo etapo pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Jeigu neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės kreditorių reikalavimams visiškai patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal kiekvienam kreditoriui priklausančią sumą.

 

Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, kai visas įkeistas turtas yra parduotas, baigus fizinio asmens bankroto procesą, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl:

 

 1. lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų);

 2. reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas.

 

Jei fizinio asmens bankroto byloje buvo sudarytas susitarimas su hipotekos kreditoriumi dėl turto išsaugojimo, šis hipotekos kreditoriaus reikalavimas nėra nurašomas.

 

 

 

Kaip ir kada baigiasi fizinio asmens bankroto byla? (30 str. „Fizinio asmens bankroto proceso pabaiga“)

 

Kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas.

 

Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui.

 

Jeigu bent vienas iš šioje dalyje nurodytų asmenų atsisako pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, surašomas akto nepasirašymo protokolas, kuriame nurodomos nepasirašymo priežastys, ir teikiamas teismui kartu su plano įgyvendinimo aktu.

 

Teismas, gavęs Plano įgyvendinimo aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą.

 

Teismas taip pat priima sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

 

 • anksčiau negu nustatyta plane patenkinti fizinio asmens visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimai;

 • bankroto administratorius pateikia teismui dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo gali ir galės ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus (pagerėja fizinio asmens finansinė būklė);

 • visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas priima nutartį priimti atsisakymus.

KLAUSKITE - ATSAKYSIME!

 • Black Facebook Icon
background_edited_edited.png
background_edited_edited.png

Mus rasite

Maironio g. 23-1, Vilnius

info@stipruszmogus.lt  |  Tel: 860 5678 23

background_edited_edited.png

Šio tinklapio turinys, įskaitant tekstą, vaizdinę medžiagą, garsinį apipavidalinimą, prekių ženklus ir kt., yra UAB "Stiprus žmogus" nuosavybė. Tinklapyje esančią medžiagą, informaciją ir bet kokią intelektinę nuosavybę kopijuoti, platinti ar kitaip panaudoti be išankstinio rašytinio bendrovės sutikimo yra draudžiama.