2020 metų Fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisos

Nuo 2020 m. sausio 1 d. buvo padarytos esminės Fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisos, apie kurias tiek žiniasklaidoje, tiek teismų praktikoje buvo nutylima. Vis dėlto neabejotinai, šios pataisos, kol bus galiojančios ir nepanaikintos, turės esminės įtakos fizinių asmenų bankroto byloms, ypač skolų nurašymui.

Didžiausią įtaką fizinių asmenų bankroto bylų nagrinėjimui ir procedūrai turi pakeistas Fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnis „Kreditorių reikalavimų tenkinimas“. Šis straipsnis praktiškai buvo keičiamas dviem blokais, kurį kiekvieną aptarsime žemiau.

Kreditorių reikalavimų eilių pakeitimai.

Senojoje Fizinių asmenų bankroto įstatymo redakcijoje buvo numatyta, kad pirmąja eile, t. y. anksčiau už visus kitus reikalavimus, yra tenkinami šie kreditorių reikalavimai:

 1. darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais (įskaitant gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas);
 2. reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe;
 3. piniginės lėšos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai);
 4. iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skirtų lėšų tenkinami žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimai sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus.

Naujoje Fizinių asmenų bankroto įstatymo redakcijoje buvo nuspręsta, kad prieš kitus kreditorius fizinių asmenų bankroto bylose užbėgs tik šie kreditoriniai reikalavimai:

 1. darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais;
 2. reikalavimai dėl valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų;
 3. reikalavimai dėl lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų).

Taigi, iš privilegijuotų kreditorių rato yra pašalinami kreditoriai, turintys reikalavimus:

 1. atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties;
 2. iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skirtų lėšų tenkinami žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimai sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad šis pakeitimas, vertinant jį Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutarimo kontekste, tikėtina, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Minėtame nutarime Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog „kreditorius, reikalaujantis atlyginti tyčine nusikalstama veika padarytą žalą, nėra savanoriškas kreditorius, pats nusprendęs turėti teisinių santykių su skolininku ir taip prisiėmęs atitinkamą riziką, ir jo reikalavimas dėl tokios žalos atlyginimo skiriasi nuo kitų kreditorių reikalavimų.“

Moraliniu aspektu tokio reikalavimo perkėlimas prie antrosios eilės kreditorinių reikalavimų tenkinimo gali turėti esminės įtakos kreditoriaus gerovei: paprastai tokios žalos priteisimas yra siejamas su dideliais asmens moraliniais, sveikatos, finansiniais nuostoliais, kurie gali didele dalimi nulemti paties kreditoriaus gyvenimo kokybę ir orumą. Šiems kreditoriams netekus galimybės pirmąja eile gauti atlyginimo dėl žalos patyrimo, nukentėjusiojo asmens interesai gali iš esmės kirsti fizinio asmens bankroto tikslaus, kuriais siekiama atkurti sąžiningo žmogaus orumą.

Skolų nurašymo pakeitimai.

Anksčiau galiojusioje Fizinių asmenų bankroto įstatymo redakcijoje buvo numatyta, kad pasibaigus bankroto bylai nėra nurašomi ir lieka galioti iki visiško patenkinimo šie kreditorių reikalavimai:

 1. reikalavimai dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties,
 2. dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo,
 3. piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų);
 4. reikalavimai, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas) arba nusikalstamas veikas (Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas).

Nauja Fizinių asmenų bankroto įstatymo redakcija ši 29 straipsnio dalis buvo iš esmės pakeista, nurodant, jog pasibaigus bankroto bylai nėra nurašomi tik šie reikalavimai:

 1. dėl lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų);
 2. reikalavimai, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas) arba nusikalstamas veikas (Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas).

Taigi, nuo 2020 m. sausio 1 d. kaip nenurašomi ir liekantys visam gyvenimui reikalavimui buvo panaikinti:

 1. reikalavimai dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties,
 2. reikalavimai dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo.

2020 m. sausio 1 d. pakeitimų įtaka fizinių asmenų bankroto procedūroms.

Didelė tikimybė, jog naujas reguliavimas greitu metu bus panaikintas

Labai svarbu atkreipti dėmesį, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutarime jau sprendė klausimą dėl pirminės Fizinių asmenų bankroto įstatymo redakcijos, kurioje buvo numatyta, kad nusikalstama veika padaręs žalą asmuo iš esmės gali išvengti pareigos visiškai ją atlyginti (t. y. toks pats reguliavimas, koks yra numatytas dabartinėje Fizinių asmenų bankroto įstatymo redakcijoje), atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas aptariamame nutarime pažymėjo, jog tokiu teisiniu reguliavimu, kai, pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui, likę nepatenkinti reikalavimai atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą nurašomi, be kita ko, sudaromos prielaidos žalą padariusiam asmeniui turėti naudos iš savo padarytos nusikalstamos veikos. Teismas taip pat pridūrė, jog fizinio asmens bankroto procesu siekiama teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros, todėl, Teismo vertinimu, neteisinga nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo nusikalstama veika žalą padariusio asmens interesai, be kita ko, jo siekis grįžti į aktyvią ekonominę veiklą, būtų ginami labiau, negu tokią žalą patyrusio asmens teisės, t. y. jo teisė gauti teisingą patirtos žalos atlyginimą, kuriuo bent iš dalies būtų atkurta padėtis, buvusi iki nusikalstamos veikos padarymo. Taigi, Konstitucinis Teismas sprendė, kad ne tik tyčinę, bet ir neatsargią nusikalstamą veiką padariusio asmens nemokumas nėra konstituciškai pateisinamas pagrindas atleisti tokį asmenį nuo pareigos atlyginti jo padarytą žalą.

Atsižvelgus į šias išvadas buvo padaryta išvada, kad toks Fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnio 7 dalyje įstatymų leidėjo nustatytas teisinis reguliavimas, pagal kurį nusikalstama veika padaręs žalą asmuo iš esmės gali išvengti pareigos visiškai ją atlyginti (be kita ko, tą žalą ar jos dalį, kurią atlyginti priteista teismo sprendimu), nesuderinamas ir su iš Konstitucijos kylančia valstybės priederme imtis veiksmingų nusikalstamumą ribojančių ir mažinančių priemonių.

Norime atkreipti dėmesį, kad, įvertinus šį įpareigojantį Konstitucinio Teismo nutarimą ir buvo padarytos Fizinių asmenų bankroto pataisos, galiojusios iki 2020 m. sausio 1. Deja, nuo 2020 m. sausio 1 d. buvo sugrąžintas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu neteisėtu pripažintas įstatyminis fizinių asmenų bankroto proceso reguliavimas.

Atsižvelgę į tai, manome, jog tikėtina, kad artimoje ateityje teismai vėl bus priversti kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl naujosios Fizinių asmenų bankroto įstatymo redakcijos konstitucingumo, o tai nulems trumpą naujojo reguliavimo galiojimą.

Asmenys atsidurs teisiniame neapibrėžtume

Dėl šios susidariusios situacijos, kuomet fizinių asmenų bankroto bylų teisinis reguliavimas, susijęs su skolų nurašymu, gali galioti neilgą laikotarpį, fiziniai asmenys, išsikėlę bankroto bylas tokio įstatyminio reguliavimo laikotarpiu gali atsidurti neapibrėžtoje situacijoje, nežinodami, ar jų kreditorių reikalavimai, pasibaigus trejų metų asmeninio bankroto procesui, bus nurašomi ar ne.

Pažymėtina, kas skolų nurašymo klausimas yra sprendžiamas tik fizinio asmens bankroto bylos pabaigoje, tad tik tuomet teismas turės pareigą spręsti dėl skolų nurašymo ir jų teisinio pagrindo konstitucingumo.

Vis dėlto radus tinkamą bankroto administratorių tokioms neapibrėžtoms situacijoms galima užbėgti už akių, svarbiausia, kad pasirinktumėte fizinio asmens bankroto procedūrų profesionalą. Nerizikuokite, prieš pradėdami bankrutuoti pasidomėkite visomis savo galimybėmis ir asmeninio bankroto bylos perspektyvomis.

Fizinio asmens pradinio skolų dydžio pakeitimai

Tai, kad pagal šiuo momentu galiojančią Fizinių asmenų bankroto įstatymo redakciją skolos, susijusios su reikalavimais dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, taip pat su reikalavimais dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, gale bankroto gali būti nurašomos, turi esminę reikšmę kai kuriems žmonėms išsikelti fizinio asmens bankroto bylą.

Pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 2 straipsnio 2 dalies nuostatas, nemokiu Lietuvos Respublikoje laikomas toks fizinis asmuo, kurio skolos viršija 25xMMA (šiuo metu, t. y. 2020 metais, – 15 175 Eur). Deja, pagal išplėtotą ir nusistovėjusią teismų praktiką, į šią sumą negali būti įskaičiuotos skolos, kurios gale bankroto proceso nėra nurašomos.

Taigi, skolų, susijusių su reikalavimais dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, taip pat su reikalavimais dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, įtraukimas kaip nurašomų skolų, kai kuriems asmenims suteiktų teisę teikti pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir išsikelti bankroto bylą. To šiems asmenims nebūtų pavykę iki 2020 m. sausio 1 d., jei visos kitos skolos, nesusijusios su paminėtais reikalavimais, neviršytų 25xMMA (šiuo metu, t. y. 2020 metais, – 15 175 Eur).

Atsižvelgus į mūsų nurodytas Fizinių asmenų bankroto įstatymo pakeitimo aplinkybes, vartai bankrutuoti fiziniams asmenims buvo atverti plačiau. Vis dėlto nereikėtų šiuo trumpalaikiu reguliavimu aklai pasikliauti ir strimgalviais pulti rengti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

Pirmiausia susiraskite savo srities, t. y. fizinių asmenų bankroto proceso, profesionalą. Gaukite patarimą. Pasitarkite dėl strategijos. Tik tuomet galėsite būti ramus vakarais –apie viską bus pagalvota už Jus.

Share on facebook
Share on linkedin

Taip pat skaitykite

Aušrinė Tilindė

"Stiprus žmogus" autorė

Jei ko nors imuosi – darau tai visa širdimi ir visomis jėgomis.

Aušrinė Tilindė
Svarbiausi
Gidas

Asmeninio bankroto gidas nemokamai

Taip pat aktualu