Fizinių asmenų bankroto įstatymas žmonių kalba

Sudėtingas ir klampus įstatymas – paprastai ir žmogiškai. Taip, kaip dirbame mes.

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

Kam skirstas šis įstatymas?

Pagrindė FABĮ paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

Pažymėtina, kad fizinio asmens bankroto procesą teisme gali inicijuoti tik pats fizinis asmuo.

3 straipsnis. Fizinio asmens kreditoriai

Kas yra fizinio asmens kreditoriai?

Fizinio asmens kreditoriai – tai asmenys, turintys teisę reikalauti iš bankrutuoti siekiančio fizinio asmens įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus (kitaip – reikalavimus) fiziniai ir juridiniai asmenys, pavyzdžiui:

 • Mokesčių nemokėjimo atveju – valstybinė mokesčio inspekcija, valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, jos skyriai ir pan.;

 • Darbo užmokesčio nemokėjimo ir dėl darbo kilusios žalos negrąžinimo atveju – fizinio asmens darbuotojai (jų teisių perėmėjai);

 • Iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų negrąžinimo atveju – valstybės institucijos;

 • Kiti asmenys, kuriems esate skolingas (taip pat – ir fiziniai asmenys).

4 straipsnis. Fizinio asmens pareiškimas iškelti bankroto bylą

Kas tas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo ir kaip ji pateikti?

Asmuo, norintis pateikti parengtą pareiškimą iškelti bankroto bylą šį pareiškimą turi pateikti teismui apylinkės teismui pagal savo gyvenamąją vietą (geriausia – faktiškai deklaruotą gyvenamąją vietą).

Norėdamas pateikti pareiškimą iškelti bankroto bylą, asmuo privalo ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienos apie tai raštu pranešti visiems kreditoriams.

Šiame teismui skirtame dokumente (pareiškime) nurodoma:

 1. Jūsų nemokumą sukėlusios priežastys ir pridedami Jūsų teiginius patvirtinantys įrodymai (jeigu juos turite: paskolos sutartys, teismo sprendimai ir pan.),

 2. Taip pat Jūsų gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti);

 3. Pareiškime Jūs pats gali pasiūlyti skirti savo pasirinktą bankroto administratorių, tokiu atveju kartu pateikiate bankroto administratoriaus sutikimą administruoti Jūsų bankroto bylą ir kiti kontaktiniai administratoriaus duomenys; lėšų suma, reikalinga bankroto administravimo išlaidoms iki Plano patvirtinimo dienos;

 4. Pateikiami įrodymai, kad prieš mėnesi apie ketinimą kelti bankroto bylą informavote kreditorius;

 5. Duomenys apie Jūsų gaunamas pajamas;

 6. Jūsų turto sąrašas: nekilnojamasis turtas; visų kredito įstaigų sąskaitų išrašai su lėšų likučiais; grynieji pinigai, jeigu jų suma viršija 1 MMA; akcijos ir kiti vertybiniai popieriai; turimos transporto priemonės ir pan. Privalote nurodyti preliminarią turto vertę, jei galite – ją pagrįsti;

 7. Informacija apie įkeistą turtą, jei toks egzistuoja;

 8. Visų Jūsų kreditorių sąrašas bei kreditorių duomenys – vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas turimos skolos dydis kreditoriui ir skolos įvykdymo terminas (iki kada turėjote grąžinti visą skolą);

 9. Jūsų turimų skolininkų sąrašas bei skolininkų duomenys ir terminai, iki kada skolos turite atgauti;

 10. Visi duomenys apie Jums teismuose iškeltas bylas, vykdomus išieškojimus iš Jūsų turto ginčo ir ne ginčo tvarka;

 11. Jūsų išlaikytinių sąrašas (vaikai, tėvai ir pan.), taip pat nurodomi šių asmenų jų vardai, pavardės, gimimo datos, duomenys apie Jūsų sudarytas išlaikymo sutartis ir vedybų sutartis, teismo sprendimus dėl išlaikymo;

 12. Kas mėnesį Jums reikalingos būtinosios išlaidos ir jų pagrindimas;

 13. Kas mėnesį reikalinga suma Jūsų vykdomai individualiai veiklai (jei tokią vykdote);

 14. Jūsų ir įkaito turėtojo (dažniausiai – banko) susitarimas dėl įkeisto turto išsaugojimo bankroto proceso metu, jeigu ketinate išsaugoti turimą nekilnojamąjį turtą.

4 straipsnis. Fizinio asmens pareiškimas iškelti bankroto bylą

Kas jei neturite bankroto administratoriaus?

Tokiu atveju teismas skiria bankroto administratorių, parinkdamas jo kandidatūrą iš visų Jūsų bankroto bylą sutikusių administruoti asmenų (apie Jūsų pareiškimą skelbiama specialioje bankroto administratorių svetainėje).

4(1) straipsnis. Fizinių asmenų bankrotas pagal vieną bylą

Kaip bankrutuoti ne vienam?

Ar dalyvauti teismo posėdyje – spręsite Jūs!

Fizinio asmens bankroto atveju teismas nėra gąsdinanti vieta. Teisėjai užduoda labai paprastus ir žmogiškus klausimus: kas nutiko, jog buvote priverstas bankrutuoti; kur dirbate, koks yra Jūsų atlyginimas; ar planuojate, jog pajamos didės; kiek ir kokių mėnesinių išlaidų Jums reikia ir pan. Dėl to šiam teismo posėdžiui turėti advokatą tikrai nėra būtina, teisėjai visuomet atsižvelgia į tai, ar žmogus jaudinasi, jam padeda ir paaiškina sudėtingesnius klausimus. Svarbiausia, jog pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo būtų paruoštas profesionaliai: pagal teisės aktų reikalavimus, aiškiai ir konkrečiai – šį dokumentą galėsite į teismo posėdį neštis su savimi ir, reikalui esant, paskaityti.

Jeigu į teismą nenorite kelti kojos, nuo jūsų į teismo posėdį gali eiti ir advokatas. Advokato toli ieškoti nereikės – bendraujame su puikiais specialistais, kuriais pasitikime ir drąsiai galime rekomenduoti!

5 straipsnis. Fizinio asmens pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjimas teisme

Kaip vyksta fizinio asmens bankroto bylos nagrinėjimas teisme

Teismas fizinio asmens pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo visuomet nagrinėja žodinio proceso tvarka, t. y. kviesdamas Jus į teismo posėdį. Prieš paskirdamas posėdžio vietą ir laiką teismas gali Jus įpareigoti pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus papildomus dokumentu, tam, kad bylos nagrinėjimas vyktų sklandžiai ir nereikėtų papildomų posėdžių.

Visą informaciją apie priimtą pareiškimą, t. y. kai teismas nebeprašo papildomų dokumentų ir skiria posėdžio datą ir laiką), taip pat informaciją apie atsisakymą iškelti fizinio asmens bankroto bylą teismas privalo paskelbti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarties priimti pareiškimą iškelti fizinio asmens bankroto bylą, taip pat po nutarties atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo. Ši informacija skelbiama viešai specialioje interneto svetainėje, skirtoje teismų dokumentų paskelbimui.

Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos šios nutarties patvirtintą kopiją išsiunčia antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ar dėl jo turto arešto, taip pat kredito įstaigoms, kuriose yra fizinio asmens sąskaitos. Šiuo aspektu Jums svarbiausia tai, kad nuo nurodyto pranešimo gavimo dienos sustabdomas fizinio asmens turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka, t. y. antstoliai privalo sustabdyti bet kokį išieškojimą iš Jūsų lėšų – sąskaitos gali likti areštuotis, tačiau antstoliai lėšų nebenurašo.

Teismas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Tai reiškia, kad teismas yra įstatymo įpareigotas fizinio asmens bankroto bylas nagrinėti operatyviai ir trumpais terminais.

5 straipsnis. Fizinio asmens pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjimas teisme

Kada teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą?

Tam turi būti bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų:

 • Teismas nustato, kad fizinio asmens skolos neviršija 25xMMA. Labai svarbu, kad į šią sumą nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai, kurie negali būti nurašyti (lėšos vaikui išlaikyti, baudžiamąją arba administracine tvarka paskirstos baudos);

 • Paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl savo nesąžiningumo (turto perleidimo ne pagal jo vertę, lėšų švaistymo ir pan.), ar kitokių fizinio tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar bet kokių kitų veiksmų, kuriuos teismas vertina kaip bandymą išvengti atsiskaitymo su kreditoriais (darbo neieškojimo; gyvenimą iš pašalpų ir pan.);

 • Paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų);

 • Paaiškėja, kad fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 207 („Kreditinis sukčiavimas“), 208 („Skolininko nesąžiningumas“), 209 („Nusikalstamas bankrotas“), 216 („Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas“), 222 („Apgaulingas apskaitos tvarkymas“), 223 („Aplaidus apskaitos tvarkymas“) straipsniuose, ir jo teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus (t. y. asmens skolos atsirado būtent dėl šio asmens įvykdytų nusikaltimų, įskaitant, jei asmuo negalėjo dengti savo skolų, kadangi buvo kalinimas);

 • Nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų;

 • Paaiškėja, kad yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (individualios įmonės), kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla.

Pažymėtina, kad jeigu teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, priverstinis išieškojimas iš Jūsų turto yra atnaujinimas ir už visą laikotarpį, kurio metu šis išieškojimas buvo sustabdytas, yra apskaičiuojami delspinigiai ir palūkanos.

6 straipsnis. Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas

Kaip yra paskelbiama (iškeliama) fizinio asmens bankroto byla?

Teismas iškelia fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus (jo skolos viršija 25xMMA) ir nėra aukščiau aptartų sąlygų, kada teismas atsisako iškelti bankroto bylą. Šis teismo sprendimas (nutartis) įsiteisėja per 7 dienas, jeigu nei viena bylos šalių teismo sprendimo neapskundžia.

Savo nutartyje iškelti fizinio asmens bankroto bylą teismas privalo nurodyti:

 • Fizinio asmens, kuriam keliama bankroto byla, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;

 • Skiriamo bankroto administratoriaus duomenys;

 • Laikotarpis nuo 15 iki 30 dienų iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos atsiradusius savo reikalavimus;

 • Lėšų suma, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti, fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti skirtina suma;

 • Plano projekto pateikimo teismui terminas – ne ilgesnis nei 4 mėnesiai.

6 straipsnis. Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas

Kokias institucijas teismas informuoja apie iškeltą fizinio asmens bankroto bylą?

 1. Bankroto administratorių veiklą kontroliuojančia instituciją (AVNT);

 2. Kitus teismus, nagrinėjančius bylas dėl fizinio asmens turtinių įsipareigojimų, ir dažniausiai perima šių bylų nagrinėjimą;

 3. Ikiteisminio tyrimo įstaigas, prokuratūrą ar teismus, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti fizinio asmens kreditorių civiliniai ieškiniai;

 4. Antstolius, kurie vykdė išieškojimą iš Jūsų turto;

 5. Kredito įstaigas, kuriuose fizinis asmuo turi banko sąskaitų;

 6. Valstybės registrus;

 7. VSDFV ir VMI;

 8. Garantinio fondo administratorių.

6 straipsnis. Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas

Kokie veiksmai privalo būti atlikti ir ką draudžiama daryti iškėlus fizinio asmens bankroto bylą?

 1. Fiziniam asmeniui draudžiama vykdyti visi finansinius įsipareigojimus, kurie nebuvo įvykdyti iki iškeliant bankroto bylą (su kreditoriai bus atsiskaitoma Plane numatytu būdu);

 2. Draudžiama išieškoti skolas iš fizinio asmens, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą (dažniausiai tai VMI atliekami veiksmai);

 3. Draudžiama skaičiuoti delspinigius ir palūkanas už fizinio asmens skolas;

 4. Fizinio asmens turtui negali būti nustatoma priverstinė hipoteka;

 5. Draudžiama fiziniam asmeniui disponuoti turimu turtu (jį parduoti, kitaip perleisti ar sudaryti kitokius sandorius) – visus klausimus, susijusius su fizinio asmens turto sprendžia teismo paskirtas bankroto administratorius;

 6. Bankroto administratorius nedelsdamas savo vardu atidaro atskirą depozitinę sąskaitą, į kurią fizinis asmuo privalo pervesti lėšas, viršijančias būtiniesiems poreikiams patvirtintą sumą bei teismo patvirtintas administravimo išlaidas. Fizinis asmuo turi teisę gauti šios sąskaitos išrašus;

 7. Draudžiama fiziniam asmeniui vykdyti individualią veiklą ar ūkininko veiklą be teismo leidimo;

 8. Fizinis asmuo privalo naudotis tik viena banko sąskaita, nebent verčiasi individualia arba ūkininko veikla;

 9. Bankrutuojantis fizinis asmuo privalo kuo greičiau į atidarytą depozitinę sąskaitą pervesti teismo patvirtintas administravimo išlaidas;

 10. Fizinis asmuo privalo mokėti visus einamuosius mokesčius.

7 straipsnis. Reikalavimai planui

Kas turi būti nurodoma Mokumo atkūrimo plane?

 1. Priežastys ir aplinkybės, dėl kurių fizinis asmuo bankrutuoja;

 2. Visos gaunamos lėšos (darbo užmokestis, dienpinigiai, komandiruotpinigiai, dividendai, palikimas, pensija, neįgalumo pašalpa ir pan.), kurias fizinis asmuo numato gauti periodiškai ar kaip vienkartines pajamas ir per visą bankroto procesą. Pažymėtina, kad išmokos, gaunamos išlaikyti vaikui (savivaldybės išmoka vaikui, alimentai) į šias lėšas nėra įskaičiuojamos;

 3. Planuojamo parduoti fizinio asmens turimo turto (taip pat ir įkeisto) sąrašas, turto pardavimo tvarka, siūloma turto pardavimo kaina;

 4. Planuojamos išieškoti fizinio asmens skolininkų lėšos;

 5. Visos mokumo atkūrimo priemonės, kuriomis fizinis asmuo per trejus bankroto proceso metus ketina didinti savo pajamas (persikvalifikavimas, įsidarbinimas ir kitos);

 6. Kiekvieną mėnesį fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingos lėšos (šios išlaidos privalo būti detalizuojamos: kokioms konkrečioms fizinio asmens ir jo išlaikomų asmenų reikmėms tenkinti bus skiriamos lėšos, lėšos mokesčiams bankroto proceso metu mokėti, nuomai ir pan.);

 7. Išlaidos bankroto administravimui ir jų pagrindimas (bankroto administravimo išlaidos, bankroto administratoriaus atlyginimas, išlaidos už turto pardavimą ir pan.);

 8. Sudarytų sutarčių (nuomos, panaudos, gyvybės, sveikatos draudimo, komunikacijų paslaugų ir kt.), kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias fizinis asmuo toliau numato vykdyti, sąrašas;

 9. Sudarytų sutarčių kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias jis numato nutraukti, sąrašas, taip pat dėl šios priežasties atsirandančių kreditorių reikalavimų sąrašas;

 10. Kreditorių sąrašas;

 11. Aptariama kreditorių pagalba, jei tokia fizinio asmens bankroto procese bus teikiama;

 12. Kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas, kuriame nurodomos ne rečiau kaip kartą per pusę metų ir per visą bankroto procesą kiekvienam kreditoriui mokamos lėšos;

 13. Nenumatomo parduoti fizinio asmens turimo turto sąrašas;

 14. Jeigu fizinis asmuo verčiasi individualia/ ūkininko veikla Plane taip pat privalo būti nurodomos

 15. Lėšos, kurias fizinis asmuo numato gauti periodiškai, reikalingo individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti turto sąrašas; individualiai/ ūkininko veiklai vykdyti skiriamos lėšos, atskirai nurodant lėšas mokesčiams bankroto proceso metu mokėti; numatomų gauti kreditų dydis ir sąlygos bei kreditavimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai ir kiti finansavimo šaltiniai.

7 straipsnis. Reikalavimai planui

Koks yra Plano įgyvendinimo terminas?

Plano įgyvendinimo trukmė yra 3 metai. Šis terminas gali būti pratęstas, jei teismas kreipiasi į ikiteisminio tyrimo įstaigas dėl fizinio asmens veiksmų, atitinkančių Baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose nustatytus požymius, nustatymo.

8 straipsnis. Plano tvirtinimas

Kokia yra Plano tvirtinimo procedūra?

Akcentuotina, kad fizinis asmuo Plane rengia pats, ši Plano rengimo ir tvirtinimo procedūra vyksta žemiau nurodytu būdu:

 1. Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų, kai teismas patvirtina nutartimi kreditorių reikalavimus, turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą;

 2. Bankroto administratorius, gavęs plano projektą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengia ir pateikia fiziniam asmeniui argumentuotą rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių;

 3. Bankroto administratorius, likus ne mažiau kaip 20 dienų iki numatomo kreditorių susirinkimo, pateikia išvadą ir plano projektą kiekvienam fizinio asmens kreditoriui ir šaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui, suderinęs su fiziniu asmeniu šio susirinkimo vietą ir laiką (pastebėtina, kad dauguma kreditorių susirinkimų vyksta nuotoliniu būdu, t. y. visi kreditoriai savo balsavimus atsiunčia el. būdu iš anksto, kartu nurodydami savo pastabas, jei tokių kreditorių turi. Fiziniui asmeniui dalyvavimas kreditorių susirinkime nėra privalomas);

 4. Kreditoriai susirinkime dėl Plano tvirtinimo balsuoja grupėse. Vieną grupę sudaro įkaito turėtojai ir hipotekos kreditoriai, kitą – kiti kreditoriai. Sprendimas dėl pritarimo plano projektui laikomas priimtu, kai kiekvienoje kreditorių grupėje plano projektui pritaria kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma procentine išraiška sudaro daugiau kaip pusę šios grupės kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Jeigu balsai dėl pritarimo plano projektui vienoje kreditorių grupėje pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad plano projektui nepritarta. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui dėl to, kad jis neatitinka šio įstatymo nustatytų reikalavimų Planui, Plano projektas gali būti tikslinamas ir ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo kreditorių sprendimo nepritarti plano projektui priėmimo pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui tvirtinti ginčo tvarka. Labai svarbu, kad būtų įvykę du kreditorių susirinkimui, priešingu atveju nėra galima Plano tvirtinimo teisme ginčo būdu procedūra;

 5. Kreditorių susirinkimo pirmininkas kreditorių susirinkimo protokolą per 5 darbo dienas po susirinkimo pateikia bankroto administratoriui. Bankroto administratorius per 3 darbo dienas šį protokolą ir plano projektą su išvada pateikia teismui;

 6. Plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, kai teisme ginčijami kreditorių reikalavimai arba tikslinamas plano projektas, tačiau ne ilgiau kaip 4 mėnesiams nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos.

 7. Jei Planas teisme yra tvirtinamas ginčo tvarka, teismas nutartį dėl plano priima žodinio proceso tvarka (dažniausiai posėdyje dalyvauja fizinis asmuo ir bankroto administratorius);

 8. Teismas gali nepatvirtinti plano, jeigu nustato, kad buvo pažeistos Plano tvirtinimo procedūros nuostatos (pvz., sušauktas tik vienas susirinkimas, nors kreditoriai išreiškė pastabų Planui) ir (ar) susitarimas su hipotekos kreditoriumi dėl turto išsaugojimu pažeidžia kitų kreditorių teises ir (ar) teisėtus interesus ir per nustatytą terminą nepašalinti trūkumai. Teismas gali patvirtinti planą, kuriam nepritarė kreditorių susirinkimas antrajame susirinkime, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus.

8 straipsnis. Plano tvirtinimas

Kaip gali būti išsaugojamas nekilnojamasis turtas, tvirtinant Planą?

 1. Privalo būti sudarytas susitarimas su hipotekos kreditoriumi dėl įkeisto turto išsaugojimo bankroto procese ir šis susitarimas pridedama prie Plano;

 2. Laikoma, kad šis susitarimas nepažeidžia kitų kreditorių teisių ir (ar) teisėtų interesų, jeigu išsaugomas įkeistas turtas, kuris yra vienintelis gyvenamasis būstas ir kiekvieną mėnesį mokėjimams hipotekos kreditoriui pagal susitarimą skiriamos lėšos yra mažesnės negu kiekvieną mėnesį fiziniam asmeniui.

8 straipsnis. Plano tvirtinimas

Kaip vyksta Plano įgyvendinimas?

 • Bankroto administratorius valdo fizinio asmens turtą ir depozitinės sąskaitos lėšas;

 • Fizinis asmuo praneša suinteresuotiems asmenims apie tai, kad bus nutrauktos fizinio asmens iki bankroto bylos iškėlimo sudarytos sutartys, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias nutraukti numatyta plane. Atsiradę kreditoriai, tvirtinami teismo nutartimi;

 • Už Plano įgyvendinimą atsako fizinis asmuo ir bankroto administratorius (fizinio asmens priežiūra įgyvendinant Plano nuostatas);

 • Plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir Planas.

9 straipsnis. Supaprastinta fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo tvarka

Kaip keliama fizinio asmens bankroto byla supaprastina tvarka?

Plano projektas parengiamas iki pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pateikimo teismui dienos, t. y. kartu su pareiškimu parengiamas ir Plano projektas, kuriam pritarė kreditorių susirinkimas arba išreiškė nepritarimą Plano projektui;

Fizinis asmuo kartu su pareiškimu iškelti bankroto bylą teismui pasiūlo bankroto administratoriaus kandidatūrą, pateikia bankroto administratoriaus sutikimą ir administravimo išlaidų pagrindimą.

Teismas po fizinio asmens kreipimosi su Planu ir pareiškimu ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą priėmimo dienos juos išnagrinėja ir priima nutartį: 1) iškelti fizinio asmens bankroto bylą, patvirtinti planą ir paskirti bankroto administratorių arba 2) atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą.

Teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą supaprastinta tvarka tokiais pat pagrindais kaip ir įprastinio proceso tvarka.

10 straipsnis. Fizinio asmens bankroto bylos nutraukimas

Kada fizinio asmens bankroto byla gali būti nutraukiama?

Esant nors vienai iš šių sąlygų, teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą:

 • Per nustatytą terminą Planas nepateikiamas tvirtinti teismui;

 • Teismas nepatvirtina Plano;

 • Paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita ir dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos (nustatomas fizinio asmens nesąžiningumas);

 • Paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo ar negalėjo atkurti mokumo iškėlus bankroto bylą dėl sudarytų nesąžiningų sandorių ar dėl savo žalingų įpročių;

 • Paaiškėja, kad fizinis asmuo buvo teistas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Baudžiamojo kodekso 207 („Kreditinis sukčiavimas“), 208 („Skolininko nesąžiningumas“), 209 („Nusikalstamas bankrotas“), 216 („Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas“), 222 („Apgaulingas apskaitos tvarkymas“), 223 („Aplaidus apskaitos tvarkymas“) straipsniuose, ir teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus;

 • Fizinis asmuo nuslepia nuo bankroto administratoriaus bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį;

 • Iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (individualios įmonės), kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla;

 • Fizinis asmuo nevykdo kitų Fizinių asmenų bankroto įstatymo reikalavimų;

 • Fizinis asmuo miršta;

 • Teismas gali priimti nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu plane numatytos mokumo atkūrimo priemonės neįgyvendinamos ir dėl to kreditoriai, kurių reikalavimų suma procentine išraiška viršija visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų 2/3 sumos, kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.

11 straipsnis. Bankroto administratoriaus skyrimas

Kaip paskiriamas bankroto administratorius?

Iškeldamas fizinio asmens bankroto bylą, bankroto administratorių skiria teismas.

Teikdamas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, bankroto administratoriaus kandidatūrą turi teisę pasiūlyti fizinis asmuo ir (ar) kreditorius (kreditoriai), teikdami atsiliepimus į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

Tais atvejais, kai fizinis asmuo bankroto administratoriaus kandidatūros nepasiūlo, teismas skiria bankroto administratorių, kurio kandidatūrą pasiūlo bankroto administratorių veiklą kontroliuojanti institucija (AVNT). Kai fizinio asmens bankroto byla iškeliama supaprastinta tvarka, fizinis asmuo kartu su pareiškimu teismui iškelti bankroto bylą privalo pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą.

Bankroto administratoriumi negali būti paskirtas:

 • Fizinio asmens kreditorius, su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo;

 • Fizinio asmens artimieji giminaičiai;

 • Asmenys, susiję su fiziniu asmeniu svainystės santykiai;

 • Fizinio asmens sutuoktinis ar sugyventinis;

 • Asmuo, susijęs su fiziniu asmeniu darbo santykiais arba su kuriuo darbo santykiai buvo nutraukti per paskutinius 36 mėnesius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

Tokie patys reikalavimai taikomi ir bankroto administratoriaus darbuotojams.

Bankroto administratorius negali būti suinteresuotas asmeniškai fizinio asmens bankroto bylos baigtimi.

12 straipsnis. Bankroto administratoriaus pareigos ir teisės

Ką gali daryti bankroto administratorius bankroto procese?

Bankroto administratorius iki Plano patvirtinimo teisme dienos turi:

 • disponuoti fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis;

 • tvarkyti visų fizinio asmens gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą;

 • šaukti kreditorių susirinkimus;

 • be balsavimo teisės dalyvauti kreditorių susirinkimuose;

 • teikti duomenis ir informaciją apie fizinio asmens bankroto procesą bankroto administratorių veiklą kontroliuojančiai institucijai (AVNT);

 • atstovauti fiziniam asmeniui (arba įgalioja kitą asmenį atstovauti) iškeltose iki bankroto bylos iškėlimo bylose dėl turto išieškojimo iš kitų asmenų fizinio asmens naudai;

 • kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.

Po Plano patvirtinimo teisme dienos bankroto administratorius turi:

 • disponuoti fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane nustatytą tvarką;

 • atlikti Plane numatytus mokėjimus kreditoriams;

 • tvarkyti visų fizinio asmens gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą;

 • šaukti kreditorių susirinkimus;

 • be balsavimo teisės dalyvauti kreditorių susirinkimuose;

 • ne rečiau kaip kartą per pusę metų teikti teismui, kreditorių susirinkime kreditoriams ir fiziniam asmeniui plano vykdymo eigos ataskaitą;

 • teikti duomenis ir informaciją apie fizinio asmens bankroto procesą bankroto administratorių veiklą kontroliuojančiai institucijai;

 • imtis priemonių išieškoti skolas iš skolininkų;

 • ginti fizinio asmens ir visų kreditorių teises ir teisėtus interesus;

 • vykdyti kitus teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo sprendimus;

 • tuo atveju, kai iš fizinio asmens gautų lėšų nepakanka atlikti plane nustatytų mokėjimų, sušaukti kreditorių susirinkimą ir pasiūlyti svarstyti galimybę pateikti fiziniam asmeniui pasiūlymus dėl plano patikslinimo ir (ar) kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo;

 • tuo atveju, kai iš fizinio asmens gautos lėšos gerokai viršija plane nustatytus mokėjimus, sušaukti kreditorių susirinkimą ir pasiūlyti svarstyti galimybę pateikti fiziniam asmeniui pasiūlymus dėl plano patikslinimo ir (ar) kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo;

 • vertinti fizinio asmens vykdomos individualios ir (ar) ūkininko veiklos tikslingumą ir, nustatęs, kad vykdoma veikla nuostolinga, nedelsdamas sušaukti kreditorių susirinkimą;

 • kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo.

Bankroto administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie fizinio asmens sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina fizinio asmens sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad fizinis asmuo negali įvykdyti prievolių kreditoriams, pripažinimo negaliojančiais. Laikoma, kad bankroto administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Bankroto administratorius taip pat gali kreiptis į ikiteisminio tyrimo įstaigas dėl fizinio asmens veiksmų, atitinkančių Baudžiamojo kodekso 207 („Kreditinis sukčiavimas“), 208 („Skolininko nesąžiningumas“), 209 („Nusikalstamas bankrotas“), 216 („Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas“), 222 („Apgaulingas apskaitos tvarkymas“), 223 („Aplaidus apskaitos tvarkymas“) straipsniuose nustatytus požymius, nustatymo.

Bankroto administratorius fizinio asmens bankroto proceso metu turi teisę:

 • gauti iš fizinio asmens visus su fizinio asmens bankroto procesu susijusius dokumentus ir juos tikrinti;

 • atlikdamas bankroto procedūras, apžiūrėti fizinio asmens nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomas patalpas, o gavęs kartu su fiziniu asmeniu gyvenamojoje patalpoje gyvenančių asmenų sutikimą, apžiūrėti fizinio asmens nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomas gyvenamąsias patalpas;

 • suteikti pagalbą fiziniam asmeniui rengiant plano projektą ar jo pakeitimo projektus;

 • kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais;

 • gauti informaciją apie fizinio asmens turtą ir pajamas iš valstybės ir žinybinių registrų, kredito įstaigų ir valstybės informacinių sistemų.

14 straipsnis. Bankroto administratoriaus atstatydinimas

Kaip ir kada galima atstatydinti bankroto administratorių?

Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo sprendžia teismas esant bent vienai iš šių sąlygų:

 • bankroto administratorius pateikia prašymą dėl atsistatydinimo. Apie šį savo ketinimą bankroto administratorius praneša fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki kreipimosi į teismą dienos. Fizinis asmuo ir (ar) kreditorių susirinkimo pirmininkas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio bankroto administratoriaus pranešimo gavimo dienos gali teismui pasiūlyti naują bankroto administratoriaus kandidatūrą. Jeigu fizinis asmuo bankroto administratoriaus kandidatūros nepasiūlo, teismas skiria bankroto administratorių, kurio kandidatūrą pasiūlo bankroto administratorių veiklą kontroliuojanti institucija;

 • teismą pasiekia informacija, kad bankroto administratorius neteko teisės administruoti juridinių asmenų nemokumo procesų;

 • fizinis asmuo pateikia motyvuotą prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir pasiūlo naują bankroto administratoriaus kandidatūrą;

 • kreditorių susirinkimas ar kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai procentine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu kreipiasi į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

16 straipsnis. Fizinio asmens pareigos bankroto proceso metu

Ką privalo daryti asmuo savo bankroto procese?

 • atsakingai valdyti ir naudoti visą turimą turtą nuo pareiškimo priėmimo iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo;

 • per teismo nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo nustatytą terminą pateikti Plano projektą bankroto administratoriui;

 • pateikti bankroto administratoriui visus su bankroto procesu susijusius dokumentus;

 • visus gautus grynuosius pinigus, kai jų suma viršija pusę bazinės socialinės išmokos per mėnesį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos įmokėti į asmeninę sąskaitą kredito įstaigoje;

 • visas lėšas, viršijančias būtiniesiems poreikiams patvirtintą sumą, pervesti į bankroto administratoriaus atidarytą depozitinę sąskaitą;

 • pasikeitus finansinei būklei (padidėjus gaunamoms pajamoms, gavus palikimą, išlošus pinigų ir (ar) materialinių vertybių, gavus apdovanojimų, dovanų ir panašiai ar sumažėjus gaunamoms pajamoms ir kitais atvejais), ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios būklės pasikeitimo dienos apie tai informuoti bankroto administratorių;

 • bankroto administratoriaus rašytiniu prašymu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio prašymo gavimo dienos pateikti prašomą informaciją ir (ar) dokumentus;

 • gyvenamosios vietos pakeitimo atveju ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti bankroto administratoriui naujos gyvenamosios vietos adresą;

 • pasiūlyti skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūrą, kai bankroto byloje yra keičiamas (atstatydinimas) bankroto administratorius;

 • pagal savo galimybes dirbti arba užsiimti kita pajamų duodančia veikla, aktyviai siekti įsidarbinti arba siekti susirasti geriau apmokamą darbą;

 • ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius teikti bankroto administratoriui sąskaitų kredito įstaigose išrašus;

 • tinkamai įgyvendinti plane numatytas priemones ir (ar) vykdyti jame numatytą veiklą;

 • bendradarbiauti su bankroto administratoriumi, organizuojant bankroto procedūras.

17 straipsnis. Fizinio asmens teisės bankroto proceso metu

Ką gali asmuo savo bankroto procese?

 • parengti ir pateikti bankroto administratoriui plano patikslinimą, kai toks yra reikalingas dėl pasikeitusių finansinių aplinkybių;

 • gauti iš bankroto administratoriaus duomenis apie savo turto pardavimą;

 • gauti iš bankroto administratoriaus informaciją apie lėšų, esančių depozitinėje sąskaitoje, naudojimą;

 • dalyvauti kreditorių susirinkimuose;

 • gauti iš kredito įstaigos depozitinės sąskaitos išrašus apie lėšų naudojimą;

 • tęsti ar pradėti individualią ir (ar) ūkininko veiklą, jeigu tai numatyta plane;

 • paaiškėjus, kad bankroto administratorius lėšas naudojo ne plane nustatytiems tikslams ar pažeidė kitas fizinio asmens teises arba teisėtus interesus, kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, nuostolių atlyginimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo;

 • per keturiolika dienų nuo sužinojimo kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais;

 • prisiimti skolinius įsipareigojimus bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos;

 • naudoti gaunamas lėšas būtiniesiems poreikiams tenkinti bei individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti plane nustatyta tvarka;

 • išsaugoti turtą, kuris yra vienintelis gyvenamasis būstas ir būtinas fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų poreikiams tenkinti arba reikalingas fizinio asmens individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti.

18 straipsnis. Disponavimas fizinio asmens turtu

Kas vyksta su bankrutuojančio fizinio asmens turtu?

Nuo fizinio asmens pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo teismui dienos iki teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos fizinis asmuo visą turimą turtą valdo ir naudoja atsakingai. Fiziniam asmeniui draudžiama atlikti veiksmus ar sudaryti sandorius, kurie pablogintų jo turtinę būklę ar pakenktų kreditorių interesams.

Nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius, o ne fizinis asmuo, disponuoja fizinio asmens turtu.

Nuo Plano patvirtinimo teisme dienos bankroto administratorius disponuoja fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką.

20 straipsnis. Arešto ir vykdomųjų dokumentų perdavimas

Kada iš fizinio asmens bankroto bylos dingsta antstoliai?

Antstolis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoda fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjančiam teismui vykdomąsias bylas.

Jeigu atliekant vykdymo veiksmus varžytynių dalyvio mokestis sumokamas iki teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, teismas, išklausęs kreditorių ir fizinio asmens nuomonę, gali leisti baigti pradėtas vykdymo veiksmų procedūras išieškant skolas ir įpareigoti antstolį pervesti gautas lėšas į depozitinę sąskaitą.

22 straipsnis. Administravimo išlaidos

Kokios yra bankroto administravimo išlaidos ir kaip jos skaičiuojamos?

Bankroto administravimo išlaidos skirstomos į:

 1. išlaidas bankroto procedūroms atlikti (turto pardavimo, saugojimo, transporto, ryšių, kanceliarinės ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos)

 2. atlyginimą bankroto administratoriui.

Bankroto administravimo išlaidų sąmatą tvirtina ir keičia kreditorių susirinkimas. Bankroto administravimo išlaidos apmokamos ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

Pirmasis kreditorių susirinkimas, pritardamas plano projektui, nustato sumą, kuri turi būti sumokėta bankroto administratoriui už fizinio asmens bankroto procedūrų atlikimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (bankroto administratoriaus atlyginimas ir bankroto administravimo išlaidos, viršijančios teismo nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą sumą). Nustatoma suma laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos negali būti didesnė negu 3 MMA.

Bankroto administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar fizinis asmuo vykdo individualią ir (ar) ūkininko veiklą, į parduodamo fizinio asmens turto (taip pat ir įkeisto) rūšį ir jo kiekį, bankroto procedūrų kiekį ir sudėtingumą, taip pat įvertinus, ar tai vieno, ar kelių fizinių asmenų bankroto byla.

Bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš fizinio asmens visų rūšių lėšų (gautų pardavus ir (ar) perdavus fizinio asmens turtą, fiziniam asmeniui grąžintų skolų, individualios ir (ar) ūkininko veiklos ir kitų fizinio asmens bankroto proceso metu gautų lėšų).

Pardavus ar perdavus įkeistą turtą, bankroto administravimo išlaidoms gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 procentų gautos lėšų sumos ar šio turto vertės, išskyrus atvejus, kai įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius sutinka kitaip.

Bankroto administravimo išlaidos apmokamos pirmiau visų kitų mokėjimo bankroto byloje.

23 straipsnis. Kreditorių reikalavimai ir jų tvirtinimas

Kaip bankroto byloje nustatomi kreditorių reikalavimai?

Kai teismas iškelia fizinio asmens bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nutartyje nurodytą laikotarpį pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos, kartu pateikdami savo reikalavimu pagrindžiančius dokumentus.

Bankroto administratorius pagal pateiktus dokumentus sudaro kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti. Bankroto administratorius teisme gali ginčyti nepagrįstus kreditorių reikalavimus.

Teismas priima ir tvirtina iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti tiesiogiai teismui praleidus teismo nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo nustatytą reikalavimų pateikimo bankroto administratoriui terminą, jeigu teismas termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis ir reikalavimus pagrįstais. Teismas taip pat priima ir tvirtina po fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos atsiradusius kreditorių reikalavimus, atsiradusius iš individualios ir (ar) ūkininko veiklos ir (ar) nutraukus Plane nurodytą nutraukti sutartį.

Fizinio asmens bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba kitam asmeniui. Reikalavimą perleidimus visa apimtimi, Plano tikslinti nebūtina.

Teismas priima nutartį dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo gavimo dienos.

Kai teismas priima nutartį dėl kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimo, planas tikslinamas pagal įstatyme numatytą Plano tvirtinimo procedūrą.

24 straipsnis. Kreditorių teisės fizinio asmens bankroto proceso metu

Ką gali daryti kreditoriai fizinio asmens bankroto procedūroje?

 • reikalauti, kad jų reikalavimai būtų tenkinami plane numatyta tvarka;

 • dalyvauti ir ginti savo interesus kreditorių susirinkimuose;

 • kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš bankroto administratoriaus informaciją apie bankroto bylos eigą;

 • suteikti pagalbą dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir (ar) jos nagrinėjimo metu, vykdymo: atidėti reikalavimų vykdymo terminus, atsisakyti dalies ar visų reikalavimų, pakeisti piniginę prievolę kita prievole – duoti sutikimą fiziniam asmeniui atsiskaityti turtu arba įvykdyti prievolę natūra;

 • teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti atlyginti fizinio asmens bankroto proceso metu dėl fizinio asmens ar bankroto administratoriaus kaltės patirtus nuostolius;

 • teikti pasiūlymus fiziniam asmeniui ir bankroto administratoriui dėl Plano;

 • kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl bankroto administratoriaus veiklos ar jo pakeitimo ir (ar) siūlyti kitą bankroto administratoriaus kandidatūrą;

 • apskųsti teismui kreditorių susirinkimo priimtus sprendimus per 14 dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie šiuos sprendimus;

 • kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo;

 • motyvuotu prašymu kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir pasiūlyti naują bankroto administratoriaus kandidatūrą, jeigu kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai procentine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos;

 • bet kuriuo fizinio asmens bankroto proceso metu atlikti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas;

 • spręsti kitus kreditorių kompetencijai šio įstatymo priskirtus klausimus.

25 straipsnis. Kreditorių susirinkimas

Kas yra kreditorių susirinkimas ir kaip jis vyksta?

Pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos. Pirmajame kreditorių susirinkime išrenkamas kreditorių susirinkimo pirmininkas. Kreditorių susirinkimo pirmininku negali būti fizinio asmens artimasis giminaitis, ar asmuo, susijęs su fiziniu asmeniu svainystės santykiais, ar juridinio asmens, kurio dalyviu, kolegialaus ar vienasmenio organo nariu yra fizinis asmuo, atstovas, fizinio asmens sutuoktinis ar sugyventinis. Ši nuostata netaikoma, kai kreditoriais yra tik šie asmenys. Kol kreditorių susirinkimo pirmininkas išrenkamas, kreditorių susirinkimui pirmininkauja bankroto administratorius.

Įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti Planą, kreditorių susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Kreditorių susirinkimus šaukia bankroto administratorius. Apie šaukiamą kreditorių susirinkimą banko administratorius kreditoriams turi raštu pranešti ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo dienos, kartu pateikdamas ir siūlomą kreditorių susirinkimo darbotvarkę.

Kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, turi teisę pateikti prašymą bankroto administratoriui dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo. Šiame prašyme turi būti nurodytos priežastys, dėl ko turėtų būti sušauktas kreditorių susirinkimas, ir pasiūlyta šio susirinkimo darbotvarkė. Bankroto administratorius, gavęs nurodytą prašymą, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo nurodyto prašymo gavimo dienos turi sušaukti kreditorių susirinkimą.

Kreditorių susirinkimuose turi teisę dalyvauti kreditoriai arba jų įgalioti atstovai, fizinis asmuo, jo sutuoktinis ar sugyventinis arba jų įgalioti atstovai ir bankroto administratorius. Teisę balsuoti kreditorių susirinkimuose turi tik kreditoriai.

Kreditorių susirinkimas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo arba iš anksto raštu balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma didesnė kaip pusė visų kreditorių bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos.

Kreditorių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos.

Kreditorius turi teisę iš anksto raštu balsuoti dėl kiekvieno kreditorių susirinkimo darbotvarkėje įrašyto sprendimo projekto. Šie balsai įskaitomi į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu.

Jeigu fizinio asmens kreditorių susirinkimas neįvyko, nes nebuvo kvorumo, bankroto administratorius per 15 dienų turi sušaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą. Pakartotinis kreditorių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio kreditorių susirinkimo darbotvarkę. Pakartotiniame kreditorių susirinkime sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių ir iš anksto raštu balsavusių kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Pakartotiniame kreditorių susirinkime sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo dauguma pakartotiniame kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių.

Kreditorių susirinkimo sprendimai privalomi visiems kreditoriams, bankroto administratoriui ir fiziniam asmeniui. Kreditorių susirinkimo sprendimą kreditoriai, bankroto administratorius ar fizinis asmuo turi teisę apskųsti teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius, bankroto administratorius ar fizinis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie sprendimo priėmimą.

26 straipsnis. Kreditorių susirinkimo teisės

Ką gali kreditorių susirinkimas bankroto procese?

Kreditorių susirinkimas fizinio asmens bankroto byloje gali:

 • rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką;

 • nagrinėti kreditorių skundus dėl bankroto administratoriaus veiksmų;

 • reikalauti, kad bankroto administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas;

 • tvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti bankroto administravimo išlaidų mokėjimo tvarką, taip pat šio įstatymo nustatytais atvejais tvirtinti pradinę turto pardavimo kainą arba turto pardavimo kainą;

 • spręsti klausimus dėl fizinio asmens individualios ir (ar) ūkininko veiklos (jos tęstinumo, pradėjimo, atnaujinimo, apribojimo, nutraukimo ir pan.) ir teikti fiziniam asmeniui pasiūlymus dėl plano patikslinimo;

 • nustatyti, kokia tvarka kreditoriai gauna iš bankroto administratoriaus informaciją apie fizinio asmens bankroto bylos eigą;

 • kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo;

 • išrinkti asmenį pirmininkauti kreditorių susirinkimui, jeigu susirinkime nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas;

 • spręsti kitus kreditorių susirinkimo kompetencijai šio įstatymo priskirtus klausimus.

27 straipsnis. Turto pardavimas

Kaip yra parduodamas turtas fizinio asmens bankroto procese?

Turtą parduoda bankroto administratorius pagal plane nustatytą eiliškumą ir terminus. Atsižvelgęs į plane numatytą turto pardavimo kainą, parduodamo turto rinkos kainą, pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas.

Nekilnojamasis turtas parduodamas varžytynėse Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Su fiziniu asmeniu suderintą kito ir dvejose varžytynėse neparduoto nekilnojamojo turto pardavimo kainą ir tvarką nustato kreditorių susirinkimas.

Iki varžytynių paskelbimo dienos fizinis asmuo gali surasti ir pasiūlyti bankroto administratoriui turto pirkėją. Jeigu pirkėjas iki varžytynių paskelbimo dienos į depozitinę sąskaitą įmoka pinigų sumą, ne mažesnę už pradinę varžytynėse parduoti numatomo turto pardavimo kainą, varžytynės neskelbiamos.

Neparduotas turtas kreditoriaus (kreditorių) prašymu ir kreditorių susirinkimo sutikimu gali būti perduodamas kreditoriui (kreditoriams). Jeigu perduodamo turto kaina yra didesnė negu kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai, susidaręs skirtumas turi būti įmokėtas į depozitinę sąskaitą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio turto perdavimo dienos.

Bankroto proceso metu sudaroma rašytinė nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis. Kilnojamojo turto ir nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, pardavimo iš varžytynių aktas arba perdavimo aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir neturi būti sudaromi notarine forma.

Jeigu fiziniam asmeniui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, bankroto administratorius pasiūlo fiziniam asmeniui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl fizinio asmens turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Fizinio asmens dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi. Nustatydamas nekilnojamojo daikto fizinio asmens dalį, teismas kartu turi nustatyti naudojimosi fiziniam asmeniui priklausančia nekilnojamojo daikto dalimi tvarką. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nustatyta bendrąja nuosavybe esančio turto fizinio asmens turto dalis, ši fizinio asmens turto dalis parduodama šiame įstatyme nustatyta tvarka.

Kai parduodamas keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise priklausantis turtas, tačiau ne visiems bendraturčiams iškelta bankroto byla ir antstolis išieškojimą iš bendraturčių, kuriems nėra iškelta bankroto byla, yra nukreipęs į šį turtą, teismas bendraturčio ar kreditoriaus prašymu, gavęs visų bendraturčių sutikimą, gali leisti bankroto administratoriui arba antstoliui parduoti visą turtą, jeigu toks turto pardavimas tikėtinai leistų už jį gauti didesnę kainą negu turto pardavimas dalimis. Už turtą gautos lėšos paskirstomos proporcingai pagal bendraturčiams priklausančias turto dalis.

28 straipsnis. Atskirų rūšių turto pardavimo ypatumai

Kaip yra parduodamas turtas fizinio asmens bankroto procese?

Kai kartu su fiziniu asmeniu gyvena jo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) ir (ar) jo globojami (rūpinami) asmenys, vienintelis gyvenamasis būstas, taip pat ir įkeistas, teismo sprendimu (Plane nustatyta tvarka) gali būti parduodamas ne anksčiau negu po 6 mėnesių nuo plano ar nuo pakeisto plano patvirtinimo. Per šį laikotarpį fizinis asmuo turi susirasti pirkti ar išsinuomoti kitą būstą. Atskiro teismo leidimo dėl nepilnamečių vaikų išsikraustymo nereikia.

29 straipsnis. Kreditorių reikalavimų tenkinimas

Kaip mokama kreditoriams?

Pagal įkeitimo sutartį arba įregistruotą hipotekos ir (ar) įkeitimo lakštą kreditorius (įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius) įgyja teisę reikalauti įkeistą turtą parduoti ir iš gautų lėšų pirmiausia tenkinti jo reikalavimus, o jeigu įkeisto turto parduoti nepavyksta, – perduoti šį turtą jo nuosavybėn. Įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą fizinio asmens turtą, arba perduodant įkeistą turtą.

Jeigu įkeistas turtas parduodamas už didesnę kainą negu įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis proporcingai skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti. Jeigu plane nenumatyta parduoti įkeisto turto, mokėjimai įkaito turėtojui ir (ar) hipotekos kreditoriui atliekami kiekvieną mėnesį, šie mokėjimai turi būti numatomi prie fizinio asmens būtinųjų poreikių.

Kreditorių reikalavimai tenkinami dviem etapais (išskyrus įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, kurie tenkinami iš parduoto turto). Pirmuoju etapu pagal šiame straipsnyje nustatytą eiliškumą tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, antruoju etapu ta pačia eile tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis (palūkanos ir netesybos).

Pirmąja eile tenkinami, t. y. anksčiau už visus kitus reikalavimus:

 1. darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais;

 2. reikalavimai dėl valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų;

 3. reikalavimai dėl lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų).

Antrąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai.

Kiekvienu etapu kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti atitinkamo etapo pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Jeigu neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės kreditorių reikalavimams visiškai patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal kiekvienam kreditoriui priklausančią sumą.

Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, kai visas įkeistas turtas yra parduotas, baigus fizinio asmens bankroto procesą, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl:

 1. lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų);

 2. reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas.

Jei fizinio asmens bankroto byloje buvo sudarytas susitarimas su hipotekos kreditoriumi dėl turto išsaugojimo, šis hipotekos kreditoriaus reikalavimas nėra nurašomas.

30 straipsnis. Fizinio asmens bankroto proceso pabaiga

Kaip ir kada baigiasi fizinio asmens bankroto byla?

Kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas.

Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui.

Jeigu bent vienas iš šioje dalyje nurodytų asmenų atsisako pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, surašomas akto nepasirašymo protokolas, kuriame nurodomos nepasirašymo priežastys, ir teikiamas teismui kartu su plano įgyvendinimo aktu.

Teismas, gavęs Plano įgyvendinimo aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą.

Teismas taip pat priima sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

 • anksčiau negu nustatyta plane patenkinti fizinio asmens visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimai;

 • bankroto administratorius pateikia teismui dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo gali ir galės ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus (pagerėja fizinio asmens finansinė būklė);

 • visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas priima nutartį priimti atsisakymus.

Klauskite - atsakysime!